Konkurs OX.pl

Regulamin konkursu

Regulamin Wyborów Oryginalnej Kobiety Śląska Cieszyńskiego 2020

I. Postanowienia ogólne.

§ 1. Organizatorem Wyborów Oryginalnej Kobiety Śląska Cieszyńskiego 2020 jest Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej; 43-470 Istebna 68.

§ 2. Celem wyborów jest wyłonienie Oryginalnej Kobiety ze Śląska Cieszyńskiego oraz docenienie jej codziennego wizerunku, wyglądu, charyzmy i prezencji. Kandydatką może być każda kobieta: koleżanka, przyjaciółka, sąsiadka, żona, córka, siostra, pani domu, bizneswoman, działaczka społeczno-kulturalna, która jest na swój sposób interesująca i wyjątkowa: elegancka, schludna, może artystka, lubiąca się ciekawie ubierać, sympatyczna, uśmiechnięta, miła, otwarta, bezinteresowna, pomocna itp., czyli oryginalna.

§ 3. Wybory składają się z dwóch etapów:

  1. Osoby prywatne, regionalne media, organizacje społeczne i samorządy działające na terenie Śląska Cieszyńskiego zgłaszają kandydatki na Oryginalną Kobietę Śląska Cieszyńskiego 2020 przy użyciu specjalnie sporządzonych na ten cel formularzy zgłoszeniowych w terminie od 12 stycznia do 8 lutego 2021 roku. Zgłoszenia przyjmowane będą drogą elektroniczną na adres mailowy kobieta@ox.pl i w wersji papierowej przesłane drogą pocztową lub dostarczone osobiście do siedziby Organizatora na adres: Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej, 43 – 470 Istebna 68 lub do redakcji GZC na adres: 43 - 400 Cieszyn, ul. B. Chrobrego 21.
  2. Spośród zgłoszonych kandydatek wybierana jest przez Kapitułę Złota Piątka Kobiet Oryginalnych, a następnie opublikowane zostają ich profile na portalach www.kobieta.ox.pl, www.beskidzka24.pl oraz na stronie internetowej gminy Istebna www.istebna.eu, a także w Głosie Ziemi Cieszyńskiej w celu przybliżenia ich sylwetek. Wybór Oryginalnej Kobiety Śląska Cieszyńskiego 2020 spośród Złotej Piątki nastąpi w terminie od 12 lutego do 8 marca 2021. W tym czasie odbędzie się głosowanie internautów na portalach kobieta.ox.pl i beskidzka24.pl na swoją faworytkę. Dodatkowo w Głosie Ziemi Cieszyńskiej i w Naszej Trójwsi zostaną zamieszczone kupony do głosowania (niewypełnione kupony można kopiować), które będzie można przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do redakcji GZC na adres: 43 - 400 Cieszyn, ul. B. Chrobrego 21 oraz do Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej: 43 - 470 Istebna 68. Ilość zdobytych przez kandydatkę głosów będzie miała wpływ na decyzję kapituły.
  3. O nominacji do Złotej Piątki będzie decydowała ilości zgłoszeń złożonych na daną Panią oraz decyzja Kapituły.
  4. W przypadku dostarczania kuponów jedna osoba może wysłać tylko jedno zgłoszenie. Brak podania nr telefonu lub e-maila powoduje, iż głos jest nieważny.


§ 4. Wyboru Złotej Piątki Oryginalnych Kobiet Śląska Cieszyńskiego 2020 i spośród nich Oryginalnej Kobiety Śląska Cieszyńskiego 2020 dokonuje kapituła, w której skład wchodzą: Natalia Tokarska Redaktor Naczelna „Głosu Ziemi Cieszyńskiej”, Wojciech Tatka Dyrektor Portalu ox.pl oraz Aneta Legierska Zastępca Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteki Publicznej w Istebnej.

§ 5. Uroczyste ogłoszenie wyników odbędzie się 13 marca 2021 r., a o jego formie zadecyduje aktualna sytuacja epidemiczna i obowiązujące wytyczne sanitarne.

§ 6. Formularze zgłoszeniowe, o których mowa w punkcie I. §3 będą umieszczone na stronach internetowych kobieta.ox.pl; www.istebna.eu oraz beskidzka24.pl, a także w tygodniku Głos Ziemi Cieszyńskiej.

II. Uczestniczki wyborów.

§ 7. Uczestniczkami wyborów mogą być kobiety powyżej 18 roku życia, mieszkanki Śląska Cieszyńskiego.

III. Warunki uczestnictwa w wyborach.

§ 8. Zgłoszenia kandydatek do wyborów dokonują osoby prywatne, przedstawiciele regionalnych mediów, organizacji społecznych i samorządów.

§ 9. Laureatka Konkursu udziela wywiadów na swój temat przedstawicielom mediów.

IV. Nagrody w konkursie oraz zasady ich przyznawania.

§ 10. Zdobywczyni tytułu Oryginalnej Kobiety Śląska Cieszyńskiego 2020 otrzyma ceramiczną statuetkę wykonaną przez mgr Justynę Łodzińską.

V. Postanowienia końcowe.

§ 11.Organizator konkursu ma prawo do wykładni niniejszego regulaminu i rozstrzygania sporów przy jego stosowaniu.


Wspierają nas

Patroni medialni

Organizator

Lokalizacja:
Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej

43 - 470 Istebna, Istebna 68
Kontakt:
tel/fax +48 (33) 85 56 208
Logowanie do portalu OX.PL
Nie masz konta? zarejestruj się